W ramach zajęć z języka angielskiego klasy 1a, 3a i 3b realizują innowację pedagogiczną zwaną Edusensoryka™. Zajęcia oparte są na założeniach teorii integracji sensorycznej i wielozmysłowym podejściu do uczenia się języka angielskiego. Program zajęć zorientowany jest na rozwój i stymulację wszystkich zmysłów, wielokierunkowy rozwój dziecka, wzrost efektywności nauki języka angielskiego i uczenie się poprzez działanie, wzrost kreatywności oraz dążenie do samorozwoju i pokonywania trudności edukacyjnych. Poprzez zabawy ruchowe, wspierany jest rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Aktywności edusensoryczne mają za zadanie usprawnienie funkcjonowania poszczególnych układów zmysłowych: dotyku (mała motoryka), wzroku, słuchu, węchu i smaku, oraz układu przedsionkowego związanego z poczuciem równowagi i układu proprioceptywnego odpowiedzialnego za prawidłową aktywność fizyczną (duża motoryka). Zabawy rozwijające zmysły opierają się zatem na ćwiczeniach ruchowych, manualnych, plastycznych, kulinarnych, a ich podstawą są zabawy paluszkowe, masy plastyczne i eksperymenty. Ważną zasadą na zajęciach z Edusensoryki™ jest budowanie pozytywnej atmosfery poprzez dobrowolny udział dzieci, pozbawiony przymusu i nakazów. Dzieci zachęcane są do partycypowania w projektach multisensorycznych oraz do opisywania wrażeń zmysłowych za pomocą języka angielskiego, co sprzyja rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych.