Jaka jest nasza Szkoła?

Celem Naszej Szkoły jest wspomaganie rozwoju osobowości młodego człowieka tak, aby stał się dojrzały, odpowiedzialny i samodzielny, potrafił cieszyć się życiem oraz był otwarty na drugiego człowieka.

Misja szkoły to „ŻYĆ TAK, ABY POZOSTAWIĆ PO SOBIE JAK NAJLEPSZY ŚLAD W SERCACH I UMYSŁACH”.

Nasza szkoła jest miejscem szczególnym. Na każdym etapie kształcenia w naszej szkole chcemy dostrzegać indywidualne potrzeby uczniów, ale także ich zdolności i zainteresowania. Żeby móc je wspomagać i wspierać w sposób kompetentny i fachowy, grono pedagogiczne rozpoczęło serię szkoleń „Postaw na talenty”. Pod okiem doświadczonych specjalistów nauczyciele rozwijają i poszerzają swoją dotychczasową wiedzę, aby jeszcze lepiej wspomagać i odpowiadać na indywidualne potrzeby uczniów. Nie tylko uczniowie zdolni mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Biorąc pod uwagę, że każdy człowiek ma talent, staramy się wspomagać uczniów, niepewnych swoich możliwości. To zadanie realizujemy poprzez program „Otwarty umysł”. Uczniowie szczególnie potrzebujący pomocy, otrzymują ją w ramach terapii psychologiczno-pedagogicznej.

Rok szkolny to oprócz nauki seria ciekawych projektów oraz różnorodnych imprez i uroczystości. Wiele z nich weszło już na stałe do szkolnego kalendarza. Tradycją naszej szkoły stały się spotkania społeczności szkolnej z rodzicami uczniów. W tym gronie obchodzimy szkolne święta, Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Pamiętamy też o Babciach i Dziadkach w dniach ich świąt. Raz w roku spotykamy się w Dniu Rodziców – wspólne świętowanie, integracja i wspaniała zabawa stanowią o niezwykłej, niepowtarzalnej atmosferze tego święta. Obchodzimy Dzień Języków. Uczniowie poznają wtedy kulturę i tradycje krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych, hiszpańskojęzycznych oraz Szwecji, tak bliskiej naszej szkole. Dzięki temu nauczanie języków w naszej placówce jest ciekawe i atrakcyjne. Dbamy także, aby polska kultura i zwyczaje nie były obce naszym uczniom. Organizujemy uroczystości z okazji świąt państwowych, przy okazji których nasi podopieczni poznają historię i okoliczności tych wydarzeń. W roku 2012, po raz pierwszy, obchodziliśmy Barbórkę. To tradycyjne święto było okazją do zorganizowania lekcji warsztatowych, podczas których uczniowie, pod okiem geologów, poznawali w sposób łatwy i przyjemny historię powstania węgla i mieli okazję obejrzeć bogactwa naturalne, jakie skrywa polska ziemia. Uczniowie z klas najmłodszych jeżdżą także na warsztaty etnograficzno – kulturowe do skansenów, gdzie poznają polskie tradycje.

Oprócz imprez i uroczystości, które przeżywamy wspólnie jako społeczność szkolna, na każdym etapie nauczania podejmujemy inicjatywy oraz realizujemy programy dedykowane dla poszczególnych grup wiekowych: nauczania początkowego (klasy I – III), klas IV-VI oraz gimnazjum.

Nauczanie początkowe:

Nasi najmłodsi uczniowie zostali objęci programem „Przyjaciele Zippiego”. Odbywa się on pod nadzorem szkolnego psychologa i doświadczonych pedagogów – wychowawców klas. To międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który nie koncentruje się na dzieciach z konkretnymi trudnościami czy problemami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Program doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: „To rozwiązanie jest dobre, a tamto złe”. Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Aby zapewnić najlepszy poziom kształcenia naszym najmłodszym uczniom, stale współpracujemy z Uniwersytetem Warszawskim. W ramach Europejskiego Programu Dobrych Praktyk nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują projekt przygotowujący do zapoznania studentów z pracą w zawodzie nauczyciela, jednocześnie korzystając z ich twórczych pomysłów.

Klasy IV-VIII

Ważnym elementem pracy wychowawczej jest realizacja programu savoir – vivre, którym objęci są uczniowie klas szóstych. Chcemy, aby nasi absolwenci, stając u progu dorosłości, byli ludźmi wysokiej kultury osobistej.

Na tym etapie kształcenia uczniowie mają możliwość korzystania z wielu kół zainteresowań i zajęć warsztatowych. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi i uczestniczymy w podobnych inicjatywach, które przygotowują inni. Przykładem jest projekt „Opowiem Ci o wolnej Polsce”. Nauka w klasach IV – VI to również czas, kiedy nasi podopieczni zaczynają realizować program „Edukacji Filmowej”. Dzięki specjalnie dobranym produkcjom, z których każda porusza inny problem, młodzi ludzie poszerzają swoje horyzonty patrzenia na otaczający świat.

Chcemy, aby nasi uczniowie rozwijali się intelektualnie i społecznie. Dlatego w naszej szkole odbywają się debaty: uczniowie – nauczyciele. Dyskutujemy na ważne dla uczniów, ale także dla dorosłych tematy, wymieniamy poglądy, przez co lepiej się poznajemy i czujemy się jeszcze bardziej wielką, szkolną rodziną, w której nikt nie jest anonimowy. W ramach integracji, raz w roku, klasy VII-VIII spotykają się tradycyjnie na „Nocy Filmowej na Żwanowieckiej”. Maraton filmowy trwa od wczesnych godzin wieczornych w piątek do rana w sobotę, a w ramach przerw między filmami mamy czas na wymianę uwag, spostrzeżeń oraz dyskusję.

Uczniowie mają także możliwość uczęszczania na koła zainteresowań. Po lekcjach mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielami, aby lepiej przyswoić wiedzę i powtórzyć materiał."

Na każdym etapie kształcenia w naszej szkole oferujemy uczniom zajęcia na basenie w ramach lekcji WF-u, dostęp do szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań oraz zajęć warsztatowych i sportowych. Niezależnie od wieku, przygotowujemy uczniów do różnorodnych konkursów. Kierując się wspomnianą wcześniej zasadą, że każdy ma jakiś talent, nie zamykamy możliwości udziału w konkursie dla nikogo. Uważamy, że trzeba doceniać i promować inicjatywy uczniów.

Nie tylko nauka jest przedmiotem pracy naszych pedagogów, Chcemy, aby uczniowie rozwijali się intelektualnie, ale również staramy się pokazywać to, co stanowi o pełni człowieczeństwa: wrażliwość na potrzeby tych, którzy potrzebują wsparcia w jakiejkolwiek postaci. Dlatego w naszej szkole przeprowadzamy szereg imprez dobroczynnych, wspieramy fundacje dziecięce, pobliskie schronisko dla zwierząt, od lat współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

Wszystko to sprawia, że oferta edukacyjno-wychowawcza naszej szkoły jest wyjątkowa i możemy się nią szczycić. Dzięki temu, że nasza szkoła istnieje od 1997 roku, mamy doświadczenie i wiemy, że realizowany przez nas program dydaktyczno-wychowawczy jest wartościowy i przynosi bardzo dobre efekty. Dowodem na to są sukcesy naszych absolwentów, którzy kontynuują naukę w najlepszych warszawskich liceach, studiują w renomowanych uczelniach, które kończą z doskonałymi wynikami, w wielu przypadkach za granicą. Jednocześnie jesteśmy cały czas otwarci na nowe pomysły i staramy się wprowadzać zmiany tak, aby realizowane przez nas i uczniów zadania, pozwoliły lepiej przygotować się naszym absolwentom do dorosłego życia.

Każdy rok szkolny w naszej Szkole kończymy wspólnym wyjazdem kolonijnym.